วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00-12.00   เปิดค่ายลูกเสือต้้านภัยยาเสพติด  รร.บ้านหนองหว้า  ดร.ชนาธิป สำเริง