วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00 -21.00   รับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ)รุ่นที่ 8 (วันที่ 2)  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ.นครปฐม  นายบวร เทศารินทร์