สมัครสมาชิก E-Salary
*
*ใช้อักษรภาษาไทยเท่านั้น
*ใช้อักษรภาษาไทยเท่านั้น
*Username ใช้อักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น
*Password ใช้อักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข
*Password confirm ต้องกรอกให้ตรงกับ Password
*
*
*
*สมัครสมาชิกระดับโรงเรียนช่อง Status ให้เลือก member
*สมัครสมาชิกระดับบุคคลช่อง Status ให้เลือก user
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  
Tel:043-798349 Fax:043-798043 อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม